การแก้ปัญหาทั้งปวงทั้งหลายในสังคมโลก กล่าวให้ถึงที่สุดแล้วก็ต้องแก้ด้วยการบ่มเพาะปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่อนุชนตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งก็คือการศึกษา  ผลการวิจัยในนานาประเทศก็ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนวอลดอร์ฟ มีค่านิยมและทักษะที่เอื้อต่อสมานฉันท์ในสังคมและการปกปักรักษาธรรมชาติมากกว่าผู้ที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนอื่นๆ  การศึกษาวอลดอร์ฟมีหลักคิดในด้านต่างๆ อย่างไร มีความเป็นมาและการนำไปใช้ในสภาพการณ์ที่แตกต่างหลากหลายทั้งทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และศาสนาอย่างไร สร้างภูมิต้านทานให้เด็กอย่างไร รายละเอียดมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้

 

                        ขนาด  21 x 29 ซม.
                        จำนวน  88 หน้า

                        ราคา  250 บาท

 

        หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ กรุณาติดต่อ waldorfthai@hotmail.com  โดยระบุชื่อหนังสือและจำนวนเล่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย

            หลังจากทราบราคาและค่าส่งแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาBig C สุขาภิบาล 5 เลขที่ 025-7-01547-9 ชื่อ จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ