ปัญโญทัยรับเด็กเข้าเรียนในวัยที่เด็กพร้อมสำหรับการออกจากบ้านมาอยู่ที่อื่นกับคนอื่นทั้งวัน คือตั้งแต่อายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป  ในอนุบาลเด็กวัยย่าง 4-6 ขวบจะอยู่ด้วยกันโดยไม่แยกชั้นตามระดับอายุ การแยกชั้นตามวัยจะเริ่มตั้งแต่ระดับประถม

         โดยที่ประถมและมัธยมมีชั้นละห้องเดียว แต่ละชั้นจึงรับนักเรียนได้จำนวนจำกัดในระดับที่ครูสามารถดูแลรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงเท่านั้น  ชั้นเรียนส่วนใหญ่มีนักเรียนเต็มแล้ว ไม่มีที่ว่างอยู่อีก จึงไม่สามารถรับนักเรียนเพิ่มได้  เว้นแต่กรณีที่โรงเรียนประเมินดูแล้วเห็นว่าอาจจะสามารถรับนักเรียนเพิ่มเติมในชั้นใด ๆ ได้บ้าง

          สำหรับผู้ที่สนใจ กระบวนการสมัครเรียนมีขั้นตอนดังนี้

        1.    ศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาแนววอลดอร์ฟ  ซึ่งอาจหาได้จากหนังสือ การบรรยาย อบรม และทาง internet (ควรเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้) เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่่

        2.    หากสนใจให้ลูกเข้าเรียนที่นี่ สามารถโทรติดต่อนัดหมายเพื่อมาพบปะพูดคุยทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน ปรัชญา และแนวทางของโรงเรียน ตลอดจนการปฏิบัติตัว การทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึ่งจะคุยเป็นกลุ่มคราวละหลาย ๆ รายพร้อมกัน

        3.     หลังจากผ่านการพูดคุยรายละเอียดแล้ว ควรกลับไปปรึกษาหารือใคร่ครวญกันในครอบครัวสักระยะหนึ่ง  หากตกลงใจว่าต้องการให้ลูกเข้าเรียนที่ปัญโญทัย จึงโทรติดต่อนัดหมายเพื่อมาสมัครเข้าเรียน

         4.    โรงเรียนสามารถรับสมัครได้ในกรณีที่มีที่ว่างสำหรับเด็กวัยดังกล่าวเท่านั้น

         5.    เมื่อใกล้ถึงเวลารับเข้าเรียนซึ่งปกติคือปลายปีการศึกษา ประมาณเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ (เว้นแต่กรณีมีที่ว่างระหว่างปีการศึกษา)   ทางโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองนำเด็กที่สมัครไว้แล้วมา  เพื่อพิจารณาดูว่าจะสามารถรับเข้าเรียนได้หรือไม่

             โรงเรียนอาจไม่สามารถรับเด็กทุกรายที่สมัครไว้ได้

        6.   หากพิจารณาแล้ว ทางโรงเรียนเห็นว่าสามารถรับเด็กเข้าเรียนได้ จึงจะแจ้งให้ผู้ปกครองมามอบตัวเด็กต่อไป

         

          ขณะนี้ปิดรับสมัครเด็กที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 แล้ว และจะเปิดรับสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ มิย. 62