ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร  คงคา
ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            ผลงาน Painting Landscape จากนักเรียนชั้นม. 6 ของโรงเรียนปัญโญทัย  มองเห็นถึงความเข้าใจในระบบของการใช้สี ผสมสี และการใช้ฝีแปรง ซึ่งคล้ายกับการถูกฝึกปรือมาอย่างดี  กล่าวคือกลุ่มสีที่ใช้จะเป็นสีที่สดสะอาด  และมีการสร้างบรรยากาศในรูปได้อย่างกลมกลืน  ตัวอย่างเช่น การใช้สีบรรยากาศสีเทาคลุมทั้งภาพ  ซึ่งสีเทานี้จะปรากฎอยู่ในทั้งพื้นดิน ท้องฟ้า และกลุ่มต้นไม้ หรือสีม่วงสว่างที่เจืออยู่ในท้องฟ้าก็จะปรากฎเจืออยู่ในแสงแดดที่จับอยู่บนพื้นดินอีกด้วย  ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ทฤษฎีการวาดแบบ Impressionisms ได้อย่างเข้าใจ

         นอกจากนี้การใช้น้ำหนักเข้มสร้างมิติและใช้น้ำหนักอ่อนกว่าปรากฎอยู่ข้างหน้า  ก็ยังถือว่าเป็นทักษะที่สร้างให้ภาพเกิดมิติและบรรยากาศได้อย่างน่าทึ่ง   ในส่วนของฝีแปรงนั้นเต็มไปด้วยความเด็ดขาด มั่นใจ และมีความหลากหลายที่ฉวัดเฉวียน  ขนาดของรอยแปรงก็กลมกลืนกับกลุ่มสีและสัดส่วนของภาพ  ซึ่งแสดงความคล่องแคล่วของการใช้พู่กันอย่างน่าอัศจรรย์

          สำหรับการใช้ฝีแปรงนี้จะสะท้อนถึงบุคลิกของนักเรียนแต่ละคน เช่น นักเรียนบางคนเจ้าระเบียบ ฝีแปรงก็จะเรียบร้อย ดูแล้วบรรจง เท่ากัน และ

สม่ำเสมอ ส่วนนักเรียนที่มีชีวิตชีวา ตื่นตัว ฝีแปรงก็จะขยับเคลื่อนไหว จนหลายๆ ภาพคล้ายกับนักเรียนไปเขียนจากทิวทัศน์จริงๆ (ความจริงแล้วเป็นภาพที่ศึกษาจากภาพต้นแบบ) ซึ่งการสะท้อนบุคลิกลักษณะนี้นักเรียนม. 6 สามารถทำได้ดีมากและสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้

       และในส่วนของภาพคนเหมือน ก็สามารถเข้าใจถึงสัดส่วนและบุคลิกของแบบ อันมีที่มาจากการเข้าใจโครงสร้าง สัดส่วนที่ถูกต้อง ที่หมายถึงการสามารถจับบุคลิกของแบบได้ ที่จะเป็นฐานรากในการวาดภาพคนเหมือนต่อไป

      กล่าวโดยสรุปแล้ว ผลงาน Painting ทั้ง Landscape และ Portrait ของนักเรียนม. 6 เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถสร้างสรรค์ต่อไปได้ในการมองธรรมชาติและทำความเข้าใจกับการถ่ายทอดลงมาเป็นงานจิตรกรรม ถือได้ว่ามีพื้นฐานการใช้ฝีแปรง  ผสมสี  และการสร้างโครงสร้าง  สัดส่วนทั้งการวาดคนให้ถูกต้องและการใช้วิชาทัศนีย์วิทยาในการกำหนดมุมมองในการวาดภาพทิวทัศน์ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้หลายๆ ภาพยังมีพัฒนาการไปจนถึงการสร้างอารมณ์ความรู้สึกของผู้วาดได้อีกด้วย