รัถยาคม หมายถึง เส้นทางที่มาถึง  เป็นเส้นทางสำหรับผู้ที่แสวงหาทิศทางใหม่ในชีวิต  ต้องการเปิดโลกทัศน์ ขยายมุมมองใหม่ๆ ที่กว้างไกลลึกซึ้ง  เส้นทางแห่งมนุษยปรัชญาจะช่วยให้เรามองเห็นถึงภูมิปัญญาที่แฝงเร้นอยู่ในปรากฏการณ์ต่างๆ ของชีวิตและโลก  นำไปสู่ความเข้าใจโดยตระหนักรู้ในตัวเอง โลก และความหมายแห่งการเป็นมนุษย์

        นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา มนุษยปรัชญาเป็นต้นธารแห่งศักยภาพใหม่ๆ ในการเยียวยาบำบัดอาการป่วยของสังคมทางด้านต่างๆ  อาทิ การศึกษา (โรงเรียนวอลดอร์ฟ)  เกษตรกรรม (bio-dynamic) การแพทย์ ศิลปะ ศิลปะบำบัด การศึกษาภาคบำบัด (camphill) เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

           รัถยาคมได้เปิดเส้นทางสายนี้สู่การเรียนรู้ของผู้สนใจ  โดยการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับแนวทางนี้ออกเผยแพร่  รวมทั้งจัดคอร์สให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป

           สำหรับผู้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับวอลดอร์ฟอย่างลึกซึ้งและจริงจัง  วอลดอร์ฟบนพื้นฐานมนุษยปรัช-ญาจะช่วยปูทางถึงแกนความคิดสำคัญๆ ในการจัดการศึกษาแนวทางนี้  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาวิธีคิดที่กระจ่างแจ้ง พิจารณาโลกภายในและภายนอกอย่างถ่องแท้ ขัดเกลาความรู้สึกให้ละเอียดอ่อน  คอร์สทั้งหมดมี 6 ภาคต่อเนื่องกัน แบ่งเป็นภาคละ 1 เทอม โดยจัดในวันเสาร์ครึ่งวันช่วงเช้า  เนื้อหาในแต่ละครั้งประกอบไปด้วยมนุษยปรัชญา การศึกษา และศิลปะ  จะเริ่มคอร์สที่ 1 รอบใหม่เดือนพฤษภาคม 2562

            ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ waldorfthai@gmail.com

            

           บทบาทของศิลปะมีมากกว่าการแสดงออกหรือการสร้างผลงานศิลปะมากนัก  กระบวนการทางศิลปะช่วยบำบัดกล่อมเกลาจิตใจเรา  ช่วยให้เราเรียนรู้โลกภายนอกโลกภายในได้ละเอียดเที่ยงตรงขึ้น  ระหว่างการทำศิลปะเราจะได้ค้นพบตนเอง ผ่านการต่อสู้กับตนเอง ซึ่งช่วยให้เรารู้จักและพัฒนาตนเอง  เพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กต่อไป