บรรยากาศในห้องอนุบาลวอลดอร์ฟได้รับการสร้างสรรค์ให้เป็นโลกแห่งความอบอุ่น มั่นคง  เปิดโอกาสให้จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เบ่งบานได้เต็มที่  ให้เด็กได้เลียนแบบอย่างมีความหมายและเล่นอย่างสร้างสรรค์  พัฒนาไปในสภาพแวดล้อมซึ่งมีต้นแบบเป็นครูผู้อยู่เบื้องหน้าเขา พูดคุย ร้องเพลงกับเขา ทำกิจกรรมที่มีความหมายอยู่รอบๆ เขา

        ความเป็นระเบียบและความเป็นอิสระประสานอย่างกลมกลืนในแต่ละวันเรียน  เด็กจะเรียนรู้โดยผ่านการทำงานพื้นฐานของชีวิตและงานศิลปะนานาชนิด  ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต ธรรมชาติ ฤดูกาล ประเพณี และวัฒนธรรม  พร้อมๆกับได้รับการปลูกฝังให้สำนึกในบุญคุณต่อสิ่งที่ได้รับทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์  มองเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง  ภายใต้การชี้นำอันอบอุ่นของครูผู้สรรค์สร้างความ

สมดุลขึ้นมาระหว่างกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกอย่างคึกคัก เช่น ทำอาหาร เล่นตุ๊กตา เป็นพระราชาหรือนายพราน ร้องเพลง ท่องกลอน ปั้นขี้ผึ้ง สร้างบ้าน ไปสำรวจละแวกใกล้เคียง  กับกิจกรรมสงบซึ่งเป็นการซึมซับรับเข้า เช่น ฟังนิทาน ดูละครหุ่น วาดรูป ระบายสี

        การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยจะไม่เป็นการเรียนด้านพุทธิปัญญา  แต่จะเป็นการปูพื้นฐานสำหรับคุณสมบัติที่ดีงามแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งจะติดตัวเด็กไปจนตลอดชีวิต