panyotai
EN

การรับสมัครนักเรียน

ปัญโญทัยรับเด็กเข้าเรียนในวัยที่เด็กพร้อมสำหรับการออกจากบ้านมาอยู่ที่อื่นกับคนอื่นทั้งวัน คือตั้งแต่อายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป ในอนุบาลเด็กวัยย่าง 4-6 ขวบจะอยู่ด้วยกันโดยไม่แยกชั้นตามระดับอายุ การแยกชั้นตามวัยจะเริ่มตั้งแต่ระดับประถม

โดยที่ประถมและมัธยมมีชั้นละห้องเดียว แต่ละชั้นจึงรับนักเรียนได้จำนวนจำกัดในระดับที่ครูสามารถดูแลรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงเท่านั้น ชั้นเรียนส่วนใหญ่มีนักเรียนเต็มแล้วไม่มีที่ว่างอยู่อีก จึงไม่สามารถรับนักเรียนเพิ่มได้ เว้นแต่กรณีที่โรงเรียนประเมินดูแล้วเห็นว่าอาจจะสามารถรับนักเรียนเพิ่มเติมในชั้นใด ๆ ได้บ้าง

สำหรับผู้ที่สนใจ กระบวนการสมัครเรียนมีขั้นตอนดังนี้

  1. ศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาแนววอลดอร์ฟ ซึ่งอาจหาได้จากหนังสือ การบรรยาย อบรม และทาง internet (ควรเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้) เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่
  2. หากสนใจให้ลูกเข้าเรียนที่นี่ สามารถโทรติดต่อนัดหมายเพื่อมาพบปะพูดคุยทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน ปรัชญา และแนวทางของโรงเรียน ตลอดจนการปฏิบัติตัว การทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึ่งจะคุยเป็นกลุ่มคราวละหลาย ๆ รายพร้อมกัน
  3. หลังจากผ่านการพูดคุยรายละเอียดแล้ว ควรกลับไปปรึกษาหารือใคร่ครวญกันในครอบครัวสักระยะหนึ่ง หากตกลงใจว่าต้องการให้ลูกเข้าเรียนที่ปัญโญทัย จึงโทรติดต่อนัดหมายเพื่อมาสมัครเข้าเรียน
  4. โรงเรียนสามารถรับสมัครได้ในกรณีที่มีที่ว่างสำหรับเด็กวัยดังกล่าวเท่านั้น
  5. เมื่อใกล้ถึงเวลารับเข้าเรียนซึ่งปกติคือปลายปีการศึกษา ประมาณเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ (เว้นแต่กรณีมีที่ว่างระหว่างปีการศึกษา) ทางโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองนำเด็กที่สมัครไว้แล้วมา เพื่อพิจารณาดูว่าจะสามารถรับเข้าเรียนได้หรือไม่

    โรงเรียนอาจไม่สามารถรับเด็กทุกรายที่สมัครไว้ได้
  6. หากพิจารณาแล้ว ทางโรงเรียนเห็นว่าสามารถรับเด็กเข้าเรียนได้ จึงจะแจ้งให้ผู้ปกครองมามอบตัวเด็กต่อไป