panyotai
EN

รัถยาคม

สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุษยปรัชญา

รัถยาคม หมายถึง เส้นทางที่มาถึง เป็นเส้นทางสำหรับผู้ที่แสวงหาทิศทางใหม่ในชีวิต ต้องการเปิดโลกทัศน์ ขยายมุมมองใหม่ๆ ที่กว้างไกลลึกซึ้ง เส้นทางแห่งมนุษยปรัชญาจะช่วยให้เรามองเห็นถึงภูมิปัญญาที่แฝงเร้นอยู่ในปรากฏการณ์ต่างๆ ของชีวิตและโลก นำไปสู่ความเข้าใจโดยตระหนักรู้ในตัวเอง โลก และความหมายแห่งการเป็นมนุษย์

นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา มนุษยปรัชญาเป็นต้นธารแห่งศักยภาพใหม่ๆ ในการเยียวยาบำบัดอาการป่วยของสังคมทางด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา (โรงเรียนวอลดอร์ฟ) เกษตรกรรม (bio-dynamic) การแพทย์ ศิลปะ ศิลปะบำบัด การศึกษาภาคบำบัด (camphill) เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

รัถยาคมได้เปิดเส้นทางสายนี้สู่การเรียนรู้ของผู้สนใจ โดยการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับแนวทางนี้ออกเผยแพร่ รวมทั้งจัดคอร์สให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป

วอลดอร์ฟบนพื้นฐานมนุษยปรัชญา

สำหรับผู้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับวอลดอร์ฟอย่างลึกซึ้งและจริงจัง วอลดอร์ฟบนพื้นฐานมนุษยปรัชญาจะช่วยปูทางถึงแกนความคิดสำคัญๆ ในการจัดการศึกษาแนวทางนี้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาวิธีคิดที่กระจ่างแจ้ง พิจารณาโลกภายในและภายนอกอย่างถ่องแท้ ขัดเกลาความรู้สึกให้ละเอียดอ่อน คอร์สทั้งหมดมี 6 ภาคต่อเนื่องกัน แบ่งเป็นภาคละ 1 เทอม โดยจัดในวันเสาร์ครึ่งวันช่วงเช้า เนื้อหาในแต่ละครั้งประกอบไปด้วยมนุษยปรัชญา การศึกษา และศิลปะ

เปลี่ยนแปลงตนเองผ่านศิลปะ

บทบาทของศิลปะมีมากกว่าการแสดงออกหรือการสร้างผลงานศิลปะมากนัก กระบวนการทางศิลปะช่วยบำบัดกล่อมเกลาจิตใจเรา ช่วยให้เราเรียนรู้โลกภายนอกโลกภายในได้ละเอียดเที่ยงตรงขึ้น ระหว่างการทำศิลปะเราจะได้ค้นพบตนเอง ผ่านการต่อสู้กับตนเอง ซึ่งช่วยให้เรารู้จักและพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กต่อไป