panyotai
EN

อนุบาล รากฐานแห่งชีวิต

บรรยากาศในห้องอนุบาลวอลดอร์ฟได้รับการสร้างสรรค์ให้เป็นโลกแห่งความอบอุ่น มั่นคง เปิดโอกาสให้จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เบ่งบานได้เต็มที่ ให้เด็กได้เลียนแบบอย่างมีความหมายและเล่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาไปในสภาพแวดล้อมซึ่งมีต้นแบบเป็นครูผู้อยู่เบื้องหน้าเขา พูดคุย ร้องเพลงกับเขา ทำกิจกรรมที่มีความหมายอยู่รอบๆ เขา

ความเป็นระเบียบและความเป็นอิสระประสานอย่างกลมกลืนในแต่ละวันเรียน เด็กจะเรียนรู้โดยผ่านการทำงานพื้นฐานของชีวิตและงานศิลปะนานาชนิด ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต ธรรมชาติ ฤดูกาล ประเพณี และวัฒนธรรม พร้อมๆกับได้รับการปลูกฝังให้สำนึกในบุญคุณต่อสิ่งที่ได้รับทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์ มองเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ภายใต้การชี้นำอันอบอุ่นของครูผู้สรรค์สร้างความสมดุลขึ้นมาระหว่างกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกอย่างคึกคัก เช่น ทำอาหาร เล่นตุ๊กตา เป็นพระราชาหรือนายพราน ร้องเพลง ท่องกลอน ปั้นขี้ผึ้ง สร้างบ้าน ไปสำรวจละแวกใกล้เคียง กับกิจกรรมสงบซึ่งเป็นการซึมซับรับเข้า เช่น ฟังนิทาน ดูละครหุ่น วาดรูป ระบายสี

การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยจะไม่เป็นการเรียนด้านพุทธิปัญญา แต่จะเป็นการปูพื้นฐานสำหรับคุณสมบัติที่ดีงามแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งจะติดตัวเด็กไปจนตลอดชีวิต

ป.1 – ม.2 เรียนรู้โลก เรียนรู้ตนเอง

หลักสูตรทุกชั้นเป็นเอกภาพต่อเนื่องกัน กำหนดขึ้นโดยมีเด็กอยู่ในใจ สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละวัย ตอบสนองต่อศักยภาพในตัวเด็กซึ่งกำลังต้องการพัฒนาไปมากที่สุดในช่วงระยะนั้น วิชาต่าง ๆ ไม่ได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง หากแต่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยตลอด ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาสำนึกถึงความเชื่อมโยงของด้านต่าง ๆ ในชีวิต นำโลกรอบตัวเด็กมาบรรจบกับความรู้สึกนึกคิดภายในใจของเด็กอย่างเหมาะสมกับวัย

หลักสูตรวอลดอร์ฟมีความสมดุลระหว่างศิลปะ วิทยาการ และ จริยธรรม เด็กจะเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติด้วยตนเองในสภาพการณ์ที่เป็นจริง การเรียนการสอนมิได้เป็นไปโดยผ่านตำราแบบเรียน หากแต่ผ่านครูไปสู่นักเรียนโดยตรง โดยครูให้การศึกษาต่อเด็กจากประสบการณ์และความรู้ของตนอย่างมีศิลปะ มีชีวิตชีวา มิใช่เพียงถ่ายทอดข้อมูลในตำราให้อย่างแห้งแล้ง ในโรงเรียนวอลดอร์ฟครูประจำชั้นจะเลื่อนชั้นตามลูกศิษย์ไปตั้งแต่ป. 1 จนถึงม. 2

วันเรียนจะเริ่มด้วยการศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งเช่น มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นหลักต่อเนื่องกันไปทุกวันคราวละวิชาเป็นเวลา 3-5 สัปดาห์ ซึ่งไม่เพียงเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาและสมาธิ หากยังสอดประสานด้วยศิลปะและการเคลื่อนไหว การเรียนรู้ของเด็กจึงเป็นไปอย่างรอบด้าน ผ่านทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทำ ต่อจากบทเรียนหลักจะเป็นการศึกษาวิชาประจำวัน เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ดนตรี หัตถการ งานไม้ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะเชื่อมตัวเองเข้ากับโลก

ม. 3 – 6 พร้อมเผชิญโลก

การให้การศึกษาอย่างเป็นศิลปะและส่งเสริมจินตนาการในวัยประถม เป็นการฝึกฝนตระเตรียมสติปัญญาสำหรับการคิดอย่างเป็นนามธรรมในวัยรุ่นได้อย่างดี ประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งนักเรียนได้รับในชั้นประถมโดยผ่านจินตภาพ การแสดง และอารมณ์ร่วม จะถูกนำเสนออีกครั้งในระดับลึกลงไป ในแง่มุมรายละเอียดที่แตกต่างออกไป เพื่อปลูกฝังวิจารณญาณและการคิดที่สอดคล้องกับภววิสัยในนักเรียน โดยมุ่งให้เขาสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรแท้ อะไรเทียม อะไรคือแก่นสาร อะไรไม่ใช่แก่นสาร อะไรถาวร อะไรชั่วคราว

การเรียนการสอนไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการป้อนข้อมูลสำเร็จรูปให้เด็ก หากส่งเสริมให้เด็กสังเกตพิจารณาอย่างถี่ถ้วน จากนั้นจึงหาข้อสรุปด้วยตนเอง จุดมุ่งหมายของเรามิใช่เพียงบรรจุข้อมูลความรู้ใส่สมองเด็ก หรือให้เด็กเก็บข้อมูลไว้มากๆ หากมุ่งหวังให้เด็กสามารถพัฒนาวิจารณญาณขึ้นมาได้อย่างเหมาะสม

ครูจะพยายามชักนำความสามารถในตัวเด็กให้ปรากฏออกมา เพื่อพัฒนาความคิดที่คล่องแคล่ว กระจ่างชัด และสร้างสรรค์ มีความมั่นคงทางอารมณ์ ปรารถนาที่จะกระทำสิ่งที่มีความหมาย มีคุณค่าต่อโลกและสังคม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กเรียนรู้จะผ่านไปจากหัวใจ จากหัวใจกลั่นออกมาเป็นเจตจำนงที่จะกระทำการ จากเจตจำนงและการกระทำจึงก่อเกิดเป็นความเข้าใจอีกต่อหนึ่ง

หลักสูตรวอลดอร์ฟในระดับนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและบทบาทอันเหมาะสมของตนในโลก