panyotai
EN

Parent-Child Group

การเลี้ยงลูกเป็นงานที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ การเป็นพ่อแม่เป็นประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตคนเราได้อย่างใหญ่หลวง เปิดโอกาสให้เราได้ทบทวนตรวจสอบคุณค่า พฤติกรรม ความคิด ความสัมพันธ์ต่อสิ่งต่างๆ

แต่เดิมมาจนถึงสมัยที่เราเป็นเด็ก พ่อแม่เลี้ยงดูลูกตามสัญชาติญาณ ตามวิถีปฏิบัติทั่วๆ ไปซึ่งทำต่อๆ กันมา โดยที่สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมสมัยนั้นไม่ได้มีปัจจัยที่มีผลกระทบมาก การเลี้ยงดูด้วยวิธีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาจึงเป็นไปได้

ทว่า สังคมยุคใหม่ในปัจุบัน ผู้คนมีการศึกษาสูงขึ้น พร้อมกับสูญเสียสัญชาตญาณในเรื่องต่างๆไปมากขึ้น ขณะเดียวกันโลกที่พัฒนาไป เทคโนโลยี่ด้านต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างทั่วด้านมากขึ้น ก็ทำให้การเลี้ยงดูลูกด้วยสัญชาตญาณหรือวิถีปฏิบัติแบบเดิมไม่เพียงพอ เพราะสิ่งต่างๆ ที่สังคมยุคใหม่นำเข้ามา ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กมาวินิจฉัยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นผลดีหรือเสียต่อเด็กแค่ไหนอย่างไร

ท่ามกลางสภาพสังคมและวิถีชีวิตของยุคสมัยที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปัจจัยต่างๆ กระทบต่อทั้งความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของเด็กอย่างไม่เคยมีมาก่อน พ่อแม่จำนวนไม่น้อยตกอยู่ในความสับสน ไม่แน่ใจว่าควรดูแลลูกอย่างไร

ด้วยความเคารพในศักยภาพการพัฒนาของเด็กและพ่อแม่ ความปรารถนาที่จะช่วยให้พ่อแม่ตระหนักถึงคุณ ค่าในบทบาทของตน และความพร้อมใจที่จะคอยให้การเกื้อหนุนต่อความพยายามของพ่อแม่ ปัญโญทัยจึงจัด Parent-Child Group ขึ้นสำหรับผู้ที่มีลูกวัยก่อนอนุบาล 2 ระดับ คือ

  • 1 ขวบครึ่ง - 2 ขวบ โดยให้พ่อหรือแม่มากับลูกสัปดาห์ละครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 8.30-10.30 น.
  • 2 ขวบ - 3 ขวบครึ่ง โดยให้พ่อหรือแม่มากับลูกสัปดาห์ละ 2 วัน (จันทร์-อังคารหรือพฤหัส-ศุกร์) เวลา 9.00 -11.00 น.

เพื่อให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่น ๆ แก่พ่อแม่ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของเด็ก ได้ปลีกจากชีวิตที่เร่งรีบวุ่นวายมาพบปะเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดูแลลูก วิธีตอบสนองต่อพฤติกรรมต่างๆ ของลูก การปกป้องลูกจากผลกระทบของปัจจัยลบต่างๆ รวมทั้งการจัดจังหวะแบบแผนและกิจกรรมที่สามารถทำกับลูกได้ที่บ้าน โดยมีครูผู้มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กเล็กตามแนวทางวอลดอร์ฟคอยให้คำแนะนำแก่พ่อแม่ถึงพัฒนาการตามธรรมชาติของวัยเด็ก และแนวทางที่พ่อแม่จะสามารถสร้างกระบวนการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตพัฒนาไปโดยสอดคล้องกับธรรมชาติของวัยขึ้นที่บ้านได้อย่างไร ด้วยวิถีปฏิบัติง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องมี ใช้ หรือทำอะไรมากมายเลย