panyotai
EN

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครองเป็นฐานสำคัญของโรงเรียน บ้านเป็นสังคมแรกของเด็ก และพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด ความเป็นอยู่ของเด็กที่บ้านจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

หากผู้ปกครองให้ความสนับสนุนต่อสิ่งที่ครูทำที่โรงเรียน และให้ความร่วมมือในการดูแลเด็กที่บ้านด้วย ก็จะยิ่งส่งผลให้ความพยายามของครูเป็นผลทวีคูณ ตรงข้าม หากปราศจากความสนับสนุนร่วมมือจากผู้ปกครองเสียแล้ว ความพยายามของครูที่โรงเรียนก็จะได้ผลไม่เต็มที่เท่าที่ควร และผลลัพธ์ก็จะตกอยู่กับตัวเด็ก

ความร่วมมือจึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องการและคาดหวังอย่างยิ่งจากผู้ปกครอง นอกเหนือจากการดูแลลูกแล้ว เราคาดหวังให้ผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมกับครูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถช่วยเหลือเด็กได้ดีขึ้น ส่วนความร่วมมือในด้านอื่นๆ เป็นต้นว่า ช่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน บริจาคทรัพย์สินสิ่งของ จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสมัครใจของผู้ปกครองแต่ละราย

ที่ผ่านมาปัญโญทัยได้รับความสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจจากผู้ปกครองทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ กำลังสมอง มาโดยตลอด ซึ่งช่วยให้โรงเรียนผ่านความยากลำบากต่างๆ ที่ท้าทายในระยะบุกเบิกมาได้จนทุกวันนี้