panyotai
EN

ชีวิตในโรงเรียน

การศึกษาที่ปัญโญทัยเป็นไปเพื่อพัฒนามนุษย์ที่มีคุณธรรม รู้จักคิด และสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ วิธีการสอนที่นี่ไม่ได้เป็นการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้แก่เด็ก ทว่าเป็นการให้ประสบการณ์เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปลุกความสามารถในตัวเขาให้ตื่นขึ้นตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม และสามารถต่อยอดขึ้นไปได้ในอนาคต

การศึกษาแนววอลดอร์ฟมุ่งหมายที่จะปลุกศักยภาพซึ่งแฝงเร้นอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนให้ฉายโชนออกมา ไม่ใช่มุ่งจะนำข้อมูลความรู้จากภายนอกใส่เข้าไปในเด็กเพื่อการผลิตซ้ำ วิถีทางที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวได้อยู่ที่การสอนอย่างมีศิลปะและสร้างสรรค์ ตลอดจนการจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เพื่อเป็นหนทางที่จะนำโลกภายนอกมาบรรจบกับตัวตนภายในของเด็ก

จุดสนใจของโรงเรียนวอลดอร์ฟคือจะสอนวิชาต่าง ๆ อย่างไรเพื่อให้นักเรียนสามารถเพิ่มพูนความเข้าใจในตนเองโดยสัมพันธ์กับโลกได้ ทำเช่นไรจึงจะช่วยให้เด็กค้นพบตัวเองโดยไม่สูญเสียความสัมพันธ์กับโลกภายนอก และขณะเดียวกันก็สามารถค้นพบความสัมพันธ์ของตนกับโลกภายนอกโดยที่ไม่สูญเสียสำนึกในตนเอง

ช่วงระยะ 12 ปีในโรงเรียนเป็นเอกภาพต่อเนื่องกันด้วยหลักสูตรที่สมดุลและหลากหลาย สะท้อนและสอดรับกับพัฒนาการภายในของเด็กในแต่ละขั้นตอนของการเติบโต ตั้งแต่ชั้นป. 1 ขึ้นไป การใช้ภาษา ดนตรี ศิลปะ หัตถการ การละเล่น ล้วนช่วยรองรับการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ของเด็กๆ แต่ละวิชาต่างเชื่อมโยงสานต่อซึ่งกันและกัน การเรียนรู้เปิดประตูไปสู่ความเข้าใจในโลกและสำนึกในตนเอง

ตลอดช่วงชีวิตการเรียนที่ปัญโญทัย ความคิดของเด็กจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้น ให้มีความชัดเจนและสร้างสรรค์ หัวใจได้รับการขัดเกลาให้รู้สึกถึงความเมตตา ความกล้าหาญ ความเคารพ พร้อมกับที่มือไม้ได้รับการฝึกฝนให้กระทำในสิ่งที่ดีงามด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง มนุษยชาติและโลก

จุดมุ่งหมายของการศึกษาแนววอลดอร์ฟจะอยู่ที่การตระเตรียมนักเรียนให้พร้อมสรรพสำหรับชีวิตในภายภาคหน้าของเขา ให้เขาพร้อมที่จะเผชิญกับการทดสอบใดก็ตามที่ปูลาดคอยท่าอยู่บนเส้นทางชีวิตเบื้องหน้า ให้เขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

สำหรับโรงเรียนวอลดอร์ฟแล้วความสำเร็จของการศึกษาไม่อาจวัดได้เพียงจากการดูว่านักเรียนรู้และทำอะไรได้บ้าง  แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่าก็คือเขาเหล่านั้นเติบใหญ่ไปเป็นมนุษย์เช่นไร