panyotai
EN

การรับสมัครผู้ร่วมงาน

หากท่านสนใจในการทำงานกับเด็ก มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง ต้องการเติมคุณค่าและความหมายให้แก่ชีวิต สนใจจะช่วยกันสร้างสรรค์โอกาสที่เด็กจะได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม รอบด้าน สมดุล ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่โอบอุ้ม เกื้อกูล จริงใจต่อกัน ในบรรยากาศการทำงานที่ปราศจากการแก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบ หรือตักตวง ปัญโญทัยยินดีต้อนรับ